type 4

Enneagram type 4: De Individualist


Mensen van dit persoon­lijk­heids­type neigen er­naar hun iden­ti­teit te bouwen rond hun per­ceptie van zich­zelf dat ze op de een of andere manier anders of uniek zijn; ze zijn dus zelf­bewust indivi­dua­lis­tisch. Vieren zijn ge­neigd hun ver­schil met anderen te zien als zowel een gift als een vloek—een gift omdat dit hen ver­wijdert van die­genen die ze zien als op de een of ande­re manier "gewoon", en een vloek omdat dit hen zo vaak schijnt te ver­wijder­en van de simpe­ler vormen van geluk waar anderen zo gemak­ke­lijk van lijken te ge­niet­en. Vieren lukt het dus om zich tege­lijk superieur aan anderen te voelen en ook heime­lijk een graad van hunkering en af­gunst te koes­teren. Een gevoel lid te zijn van de "werkelijke aristocratie" wis­selt af met diepe gevoelens van schaam­te, en angst­en van op de een of andere manier diep ge­brek­kig of onvolkomen zijn.


Vieren zijn emotioneel complex en erg gevoelig. Ze hunkeren ernaar om begrepen en gewaar­deerd te worden om hun authentieke zelf, maar voelen zich snel onbegrepen en on­gewaar­deerd. Ze hebben een neiging om terug te trekken in het aan­gezicht van een wereld die hard of ruw schijnt, en zijn vaak enigs­zins humeurig of grillig. Ze zijn gecenterd in hun emotie en spenderen een groot deel van hun leven onder­gedompeld in hun interne mentale land­schappen, waar ze zich vrij voelen om hun ge­voelens te culti­veren en analyseren. Een verlangen om deze interne wereld werke­lijk­heid te maken leidt vaak tot een interesse in de kunsten van Vieren, en sommige worden ook echt artiesten. Of ze nu artistiek zijn of niet, de meeste Vieren hebben een gevoelig­heid voor esthetiek, en zijn geïnteres­seerd in zelf­expres­sie en zelf­onthul­ling, of dit nu is met de kleren die ze dragen of met de algemene aard van hun vaak eigen­zinnige levensstijl.


Vieren zijn enigs­zins melancho­lisch van aard, en onder stress zijn ze geneigd in depressie te vervallen. Ze zijn ook geneigd om in zich­zelf gekeerd te zijn, zelfs onder de beste omstandig­heden, maar wanneer ze onge­balan­ceerd zijn wijken ze gemak­kelijk voor een zelf­toegeef­lijk­heid die ze zien als volledig gerecht­vaardigd als manier om te compenseren voor het algemene gebrek aan plezier dat ze ervaren in hun leven. In plaats van naar prak­tische oplos­singen voor hun problemen te zoeken, zijn Vieren geneigd om te fantaseren over een redder die hen zal redden van hun ongelukkig zijn.


Intellectuele Vieren zijn geneigd zich verkeerd te typeren als Vijven, en een zware vleugel kan deze tendens zeker versterken. Vieren neigen echter naar zelf­onthulling en zijn op hun gemak met emotionele expressie, wat Vijven niet zijn.