Privacyverklaring Thamar Consult

1. Wie ben ik?

Thamar Consult is al meer dan 16 jaar werkzaam op het terrein van de natuurgeneeskunde en wij zijn een erkend natuurgeneeskundige praktijk. We helpen mensen graag om weer tot bloei te komen en niet alleen maar te overleven. We stimuleren onze cliënten om hun echte potentieel te ontdekken en van daaruit nieuwe perspectieven in het leven te zien. Met de inzet van eclectische ofwel holistische energetische natuurgeneeskunde zoeken we naar de onderliggende oorzaken van disbalans in het totale systeem. We helpen ook met het opnieuw in balans brengen ervan. Door ondersteuning op maat helpen we onze klanten effectief om weer controle te krijgen over hun eigen lichaam en leven


Onze contactgegevens:

Thamar Consult V.O.F.

Taj Mahalplaats 25

2624 NM Delft

+31 6 244 71 863

https://thamarconsult.nl

BTW-nummer: 856225551.B01

Kvk-nummer: 65705904


Om jouw van dienst te zijn met onze holistische energetische natuurgeneeskundige praktijk verzamelen we persoonlijke gegevens: persoonsgegevens en gevoelige gegevens. Wij nemen de veilige omgang met jouw persoonlijke gegevens heel serieus en gaan daar zorgvuldig mee om. Wij spannen ons volledig in om ervoor te zorgen dat je persoonlijke en gevoelige gegevens niet worden misbruikt en dat onbevoegden geen toegang daartoe hebben.

Als je vragen hebt over het beschermen en gepast verzamelen en/of gebruiken van jouw gegevens kan je contact met ons opnemen: info@thamarconsult.nl

2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met jouw privacybelangen.

Wanneer jij actief met ons communiceert via onze website, per telefoon, of schriftelijk (email) of het met end-to-end encryptie beveiligde berichtenuitwisselingsplatform Whatsapp.

Wanneer jij op consult bent geweest.

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

3.1 Informeren en communiceren

Wij verzamelen je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wenst te maken van onze dienstverlening waarbij je deze gegevens actief aan ons verstrekt. Persoonsgegevens worden verzameld om contact met jou te leggen, jou te informeren en ter uitvoering van de afspraken en/of behandelingen.

Wij verzamelen ook je persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie en belastingaangiftes.

Wij gebruiken de actief aan ons verstrekte persoonsgegevens voor marketing- en/of productontwikkelingsdoeleinden. Het gebruik van persoonsgegevens voor deze doeleinden gebeurt pas nadat vooraf hiertoe expliciet toestemming is verleent.

3.2 Rechtmatig belang en uitvoering overeenkomsten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een cliëntdossier aan te leggen voor de consulten en behandelingen die bij ons in de praktijk worden uitgevoerd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Thamar Consult legt een cliëntdossier vast met daarin aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Afspraken voor een consult of behandeling die via online-afspraken-formulier op onze website worden gemaakt, worden actief en direct bij Thamar Consult geboekt. Bij het op deze actieve manier maken van jouw afspraken, worden jouw persoonsgegevens verzameld door het invullen van het betreffende invulformulier op onze website. Dit gebeurt nadat jij het online-afspraken-formulier hebt verstuurd door actief te drukken op de button afspraak bevestigen. Nadat jij de afspraak expliciet hebt bevestigd, wordt de afspraak met daarin jouw persoonsgegevens bewaard in onze online-afspraken-systeem. In onze online-afspraken-systeem worden ook persoonsgegevens bewaard bij het telefonisch maken van een afspraak bij ons.

Nadat jij actief een afspraak hebt ingepland bij Thamar Consult, worden de verzamelde gegevens gebruikt om geautomatiseerd via een elektronisch bericht (email) het door jou gemaakte afspraak te bevestigen. Zo weet je zeker dat jouw afspraak is ingepland. In dit elektronisch bericht staan alle relevante gegevens over de afspraak, zoals bijvoorbeeld datum, tijd, plaats, kosten en ook praktische (logistieke) informatie. In dit elektronisch bericht staat een link waarmee jouw afspraak, om welke redenen dan ook, afgezegd kan worden.

Enkele dagen voor de aanvang van jouw ingeplande afspraak, ontvang je van ons een geautomatiseerd elektronisch bericht (email) met daarin een herinnering aan de door jouw ingeplande afspraak. In dit elektronisch bericht staat een link waarmee jouw afspraak, om welke redenen dan ook, afgezegd kan worden.

Als wij vanwege een andere redenen gebruik willen maken van jouw persoonsgegevens, dan nemen we eerst contact met je op en expliciet om jouw toestemming vragen.


3.2. Welke gegevens verzamelen we?

Thamar Consult verzamelt de volgende persoonlijke gegevens:

- Voor- en achternaam en adresgegevens

- Geslacht (om jou op de juiste manier te adresseren)

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Soort afspraak

- Hoe je Thamar Consult gevonden heb

- Belangrijkste hulpvraag

- Datum van het consult of behandeling

- Korte omschrijving van de behandeling

- Kosten van het consult

- Naam Zorgverzekering

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op een wettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden.

Deze uitzondering op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ. Thamar Blok is geregistreerd bij RBCZ en is zij bij Thamar Consult de therapeut die energetische natuurgeneeskundige consulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor is Thamar Blok bevoegd om en is het haar toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in haar cliëntdossier.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:

o Godsdienst of levensovertuiging

o Gezondheid

o Zaken m.b.t. de seksualiteit

o Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin.


3.3 Verbeteren website en gebruik van cookies

Thamar Consult gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thamar Consult gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag op onze website bijhouden zodat we waardevolle content op onze website kunnen aanbieden.

Thamar Consult gebruikt hiertoe Google Analytics voor het analyseren van het surfgedrag op onze website. Denk hierbij aan de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt op onze website. De gegevens die Google Analytics op onze website verzamelt zijn anoniem en zijn dus ook niet verbonden met jouw contactgegevens.

Thamar Consult deelt geen gegevens met Google, die hebben we uitgeschakeld.

Thamar Consult heeft een verwerkersovereenkomst met Google.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een uitgebreide toelichting hierover: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Thamar Consult neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

We gebruiken een geautomatiseerde elektronische berichten verzender als integrale functionaliteit van onze online-agenda-systeem om bevestigings- en herinneringsberichten naar jou te versturen nadat jij actief een afspraak bij ons hebt bevestigd. In die geautomatiseerde elektronische berichten is naast de benodigde praktische informatie, een link opgenomen waarmee jij ten allen tijde het door jou ingeplande afspraak kosteloos kan annuleren.

4. Hoe wordt jouw privacy beschermd?

CAT specialist Thamar Blok is gehouden te handelen conform de CAT en RBCZ regelgeving. Thamar Blok heeft op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Ben je minderjarig? Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Een SSL certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen jouw bezoek aan onze website en de server waar onze website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Websites die over een SSL-certificaat beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk.

Het online-afspraken-formulier op onze website is een elektronische dienst van een derde partij die beveiligd is met een SSL-verbinding. Deze derde partij kan niet bij jouw persoonsgegevens.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Cliëntdossiers en factuuradministratie worden achter slot en grendel bewaard. Daarnaast is fysieke toegang tot onze panden beveiligd met anti-diefstalmaatregelen zoals een alarmsysteem die verbonden is met een alarmcentrale.

Betalingswijze van de behandelingen geschieden per pin of contant na ieder consult. De factuur krijgt u meteen mee.

5. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Thamar Consult, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op basis van de wet- en regelgeving jouw gegevens langer moeten bewaren.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Jouw persoonsgegevens evenals jouw afsprakenhistorie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard. Ook jouw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie.

Op het moment dat je contact opneemt met Thamar Consult via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op een beveiligde mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar bewaard.

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en worden voor maximaal 50 maanden bewaard binnen Google Analytics.

6. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Thamar Consult verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of dienstverlening aan jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

o Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, naam zorgverzekering, kosten van consult

o Datum van de behandeling

o Korte omschrijving van de behandeling

De gegevens uit een cliëntdossier kunnen in de volgende situaties met derden worden gedeeld:

o Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

o Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

o Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing met een collega of intervisiegroepen. Dit gebeurt anoniem en onherkenbaar.

o Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze register accountant, een factuur kan opstellen.

Thamar Blok als CAT Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

Thamar Consult maakt gebruik van externe partijen in de vorm van leveranciers. Denk hierbij aan de partijen die onze website hosten, online-agenda ontwikkelen en hosten, onze ICT-infrastructuur beheren. Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Persoonsgegevens worden ook met onze register accountant gedeeld in verband met factuuradministratie en belastingaangiftes.

We zullen jouw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als gevolg van een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw privacybelangen beschermd blijven.

7. Hoe informeren wij?

Cliënten worden geïnformeerd over onze privacy beleid aan de hand van deze privacy verklaring.

Op onze website staat informatie over onze werkwijze, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

Cliënten worden mondeling geïnformeerd over de dossierplicht tijdens de intake.

8. Jouw rechten en plichten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thamar Consult. Daarnaast heb je het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou gewenste organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie (je gegevens kloppen niet of niet meer), verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming (stoppen met verwerking), of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thamarconsult.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met jouw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy en identiteit maak je in deze kopie van jouw identiteitsbewijs het volgende onherkenbaar:

o Pasfoto

o MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort)

o Paspoortnummer

o Burgerservicenummer (BSN).


De cliënt of ouder verplicht zich middels het vragenlijst/intake formulier relevante informatie aan de CAT Therapeut te verstrekken.


Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het data lek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig data lek hebben. Soms moeten zij het data lek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).


Zodra wij een ernstige data lek hebben geconstateerd die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van jouw persoonsgegevens of er een aanzienlijke kans daartoe is en het waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, heb je het recht om daarover geïnformeerd te worden.


De CAT Therapeut kan om privé redenen of ziekte onverwacht de afspraak verschuiven naar een ander moment in overleg met de cliënt. De CAT Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.


De CAT Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt of ouder geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.


De CAT Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.


De CAT Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.


De CAT Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.


Indien de hulpvrager tegen het advies in van de CAT Therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de CAT Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de CAT Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.


De CAT Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De CAT Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.


Thamar Consult wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o


Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut CAT (https://catcomplementair.nl/)


9. Wijzigingen

Thamar Consult houdt zich het recht voor deze privacy verklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels en relevante wet- en regelgeving.