type 2

Enneagram type 2: De Helper


Mensen van dit persoon­lijk­heids­type hebben in essen­tie het gevoel dat ze waar­de­vol zijn voor zover ze behulp­zaam zijn voor anderen. Liefde is hun hoogste ideaal. Onbaat­zuchtig zijn is hun plicht. Geven aan anderen is hun reden van bestaan. Betrokken, sociaal bewust, gewoon­lijk extro­vert, Tweeën zijn het type mensen dat ieders verjaar­dag herin­nert, en die hun best zullen doen om een collega, echt­genoot of vriend in nood te helpen.


Tweeën zijn warme, emotionele mensen voor wie hun persoon­lijke relaties erg belang­rijk zijn, daar enorm veel energie in steken, en die verwachten gewaar­deerd te worden voor de moeite die ze doen. Ze zijn prak­tische mensen, die gedijen in zorg ­beroepen, en die weten hoe je een huis comfor­tabel en gezellig maakt. Het helpen van anderen geeft Tweeën een goed gevoel over zichzelf; nodig zijn geeft ze het gevoel belang­rijk te zijn; onbaat­zuchtig zijn geeft ze het gevoel deugd­zaam te zijn. Een groot deel van het zelf­beeld van Tweeën draait om deze kwesties, en een bedrei­ging van dat zelf­beeld wordt nauwe­lijks getolereerd. Tweeën zijn diep overtuigd van hun onbaat­zuchtig­heid, en het is waar dat ze vaak oprecht behulpzaam zijn en zich om anderen bekommeren. Het is echter evenzeer waar dat Tweeën waardering nodig hebben; ze hebben het nodig om nodig te zijn. Hun liefde is niet helemaal zonder bij­bedoelingen.


Tweeën ontwikkelen vaak een gevoel van gerechtigd zijn bij de mensen die het dichtst bij hen zijn. Omdat ze hun nek hebben uit­ge­stoken voor anderen, beginnen ze het gevoel te krijgen dat ze recht hebben op dank­baarheid. Ze kunnen op­dring­erig en veel­eisend worden als hun vaak niet erkende emotionele behoeften niet bevre­digd worden. Ze kunnen bazig en manipu­latief zijn, helemaal het gevoel hebbend dat dit gerecht­vaar­digd is, omdat ze "dit recht verdiend hebben" en hun inten­ties goed zijn. De meest duistere kant van de type Twee-fixatie komt tevoor­schijn wanneer Tweeën het gevoel beginnen te krijgen dat ze nooit de liefde die ze ver­dienen voor al hun inspan­ningen zullen krijgen. In zulke omstandig­heden kunnen ze hysterisch worden, irrationeel en zelfs beledigend.


Omdat Tweeën in het algemeen anderen helpen om hun behoeften te bevre­digen, kunnen ze vergeten om iets te doen aan die van henzelf. Dit kan leiden tot fysieke burn-out, emotionele uit­put­ting en emotionele wispel­turigheid. Tweeën moeten leren dat ze alleen werke­lijk anderen van dienst kunnen zijn wanneer ze gezond, gebalan­ceerd en in zichzelf gecenterd zijn.


Tweeën kunnen zichzelf verkeerd typeren als ze niet in een duidelijke hulprol zitten in hun beroeps­matige leven; ze zouden de mate van hun betrok­ken­heid met het assis­teren van anderen niet in kunnen zien. Dit is in het bijzonder waar bij man­nelijke Tweeën, die niet dezelfde sociale beloningen voor helpen hebben ontvangen als vrouwe­lijke Tweeën ontvangen. Man­nelijke Tweeën worden vaak aangezien voor Enen of Drieën, de vleugels van type Twee. Vrouwen van alle typen zijn geneigd zich te her­kennen in de dynamiek van type Twee in hun persoon­lijk­heid, omdat zulke kwali­teiten sociaal beloond zijn geweest. Vrouwelijke Negens bijvoorbeeld, lopen in het bijzonder het gevaar om verkeerd te typeren als Tweeën, vooral als ze moeders zijn van kleine kinderen. Maar Negens zijn geneigd zichzelf weg te cijferen en nederig te zijn; Tweeën zijn trots en hebben een sterk gevoel van eigenwaarde.