Disclaimer


Doelstellingen:

Deze websites www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop zijn bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot natuurgeneeskunde en natuurgeneeskundige therapieën en behandelingen. De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in natuurgeneeskunde en haar behandelingen.


Informatie is geen vervanging voor medische zorg:

De informatie op deze websites is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).


De informatie op deze websites noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. 

De informatie op www.thamarconsult.nl en https://www.thamarconsult.shop is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.

Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op www.thamarconsult.nl en https://www.thamarconsult.shop alleen bedoeld als ondersteuning.


De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en

b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.


Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.


Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.


Zelfzorginformatie is geen persoonlijk advies.

In een aantal gevallen bevat de informatie op www.thamarconsult.nl en https://www.thamarconsult.shop ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop zoekt.


De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop zoekt.


Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen:

Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om:

• de bijsluitertekst van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen;

• zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd;

• een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, vóórdat de middelen gebruikt worden;

• waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.


Medische vragen:

Omdat www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.


Aansprakelijkheid:

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit www.thamarconsult.nl en www.thamarconsult.shop wordt verwezen.


Auteursrechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Thamar Blok. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thamar Blok.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Thamar Blok kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Thamar Blok attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.


Als u niet tevreden bent:

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich tot de GAT richten.


Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling, zie: https://gatgeschillen.nl/. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode, zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/.


Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

Heeft u een klacht?

U heeft gekozen voor een natuurlijke behandelmethode. Daarin staat u niet alleen. Naar schatting drie miljoen mensen bezoeken jaarlijks in ons land een natuurgeneeskundige, een acupuncturist, een osteopaat, een homeopaat of een andere alternatieve zorgverlener.

In ons land is iedereen vrij om de behandelmethode te kiezen die men wil. Maar wist u dat iedereen zichzelf ook zorgverlener of therapeut mag noemen? Ook als hij of zij daar in het geheel geen opleiding voor heeft gevolgd?

Gelukkig hoeft dit uw keus niet te bemoeilijken. Er zijn namelijk beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van natuurgeneeskundigen en andere alternatieve zorgverleners controleren. Kiest u voor een zorgverlener die bij één van deze organisaties is geregistreerd, dan weet u dat u met een goed opgeleide zorgverlener te maken heeft. En wat belangrijk is: er bestaat een goede klachtenregeling die tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen volgens de in de Wkkgz gestelde klachtenregeling. Leidt de klachtenregeling niet tot een oplossing, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)