type 8

Enneagram type 8: De Leider


Mensen van dit persoon­lijk­heids­type willen in essentie niet beheerst worden, zowel door anderen als door hun omstandig­heden; ze willen vol­ledig meester zijn van hun lot. Achten hebben een sterke wil, zijn beslist, prak­tisch, ferm en energiek. Ze zijn ook geneigd om dominerend te zijn; hun niet beheerst willen worden door anderen mani­festeert zich vaak als een behoefte om in plaats daarvan anderen te beheersen. Wanneer ze mentaal gezond zijn houden ze deze neiging onder controle, maar de tendens is er desondanks altijd, en kan een centrale rol aannemen in de inter­persoon­lijke relaties van de Acht.

Achten hebben in het algemeen krachtige instincten en sterke fysieke begeer­ten waaraan ze zich zonder schuld­gevoelens of schaamte overgeven. Ze willen een heleboel uit het leven halen, en zijn volledig voor­bereid om erop uit te gaan om dat te krijgen. Ze hebben de behoefte om finan­cieel onaf­hanke­lijk te zijn, en vinden het vaak moeilijk om voor iemand te werken. Dit maakt het soms nodig dat de Acht zich vol­ledig aan het systeem onttrekt, en een soort vogel­vrije mentaliteit aanneemt. De meeste Achten vinden echter een manier om finan­cieel onaf­hankelijk te zijn terwijl ze vrede sluiten met de gemeen­schap, maar ze houden altijd een onge­makke­lijke omgang met iedere hiërar­chische relatie waarin de Acht in een andere positie als de bovenste is.

Het is moeilijk voor Achten om hun verde­diging op te geven in intieme relaties. Intimi­teit brengt emotionele kwets­baarheid met zich mee, en zulke kwets­baarheid is een van de diepste angsten van de Acht. Verraad van ieder soort vinden ze absoluut niet te tolereren en kan een krachtige reactie teweeg­brengen bij de geschonden Acht. Intieme relaties zijn vaak de arena waarin de problemen met beheer­sen van Achten het meest duide­lijk naar boven komen, en vertrouwens­kwesties nemen een cruciale positie in. Achten hebben een senti­mentele kant die ze vaak zelfs niet aan hun intimi laten zien, zo bang zijn ze voor kwets­baarheid. Maar hoewel vertrouwen niet gemakke­lijk is voor een Acht is het zo dat wanneer een Acht iemand in zijn inner­lijk heilig­dom toelaat, die een stand­vastige bond­genoot vindt en een trouwe vriend. De krachtige bescher­mings­instincten van de Acht komen naar boven wanneer het nodig is om familie of vrienden te verde­digen, en Achten zijn vaak onverant­woord gul in het onder­houden van degenen waar ze om geven.

Achten zijn geneigd tot kwaadheid. Wanneer ze ernstig geprovo­ceerd zijn, of wanneer hun persoon­lijk­heid onge­balan­ceerd is, kunnen vlagen van kwaad­heid veranderen in woede­aanvallen. Emotioneel ongezonde Achten zijn eerlijk gezegd agressief, en wanneer ze onder druk gezet worden kunnen ze tot geweld overgaan. Zulke Achten vinden het leuk om anderen die ze zien als "zwak" te intimideren en voelen weinig wroeging om over iedereen heen te lopen die hun in de weg staat. Ze kunnen ruw, wreed en gevaarlijk zijn.

Het is veel waar­schijn­lijker dat vrouwe­lijke Achten zich verkeerd typeren dan mannelijke Achten, omdat veel van de typische karakter­trekken van de type Acht persoon­lijk­heid ontmoedigd worden bij vrouwen. Meestal zijn het echter andere typen die zich­zelf verwarren met Achten. Dit komt vooral voor bij manne­lijke counter­fobische Zessen, die niet inzien dat hun agressie een dek­mantel is voor een diep­liggende angst. Zevens zijn ook geneigd om zich verkeerd te typeren als Achten, maar Zevens ontberen de inten­siteit van de focus die typisch is voor type Acht, en hoewel zowel Zevens als Achten persoon­lijk­heden hebben met veel energie, hebben Achten een in het fysieke gebaseerde energie, terwijl het energie­patroon van een Zeven een nerveuze, mentale kwaliteit heeft.