Privacy verklaring en Behandel overeenkomst


Partijen verklaren hierbij van het volgende op de hoogte te zijn zodat er duidelijk is wat je kunt verwachten.

Let op! niet in alle gevallen behoeft het aantal behandelingen in deze frequentie en inhoud uitgevoerd te worden.

De Privacy verklaring en Behandel overeenkomst is door beide partijen akkoord bevonden en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.


Met de akkoord op de digitale vragenlijst voor het eerste consult verklaart cliënt kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Privacy verklaring en Behandel overeenkomst . Tevens dat alle gegevens omtrent de medische historie door therapeut genoteerd zijn en bewaard worden.


LVNG Natuurgeneeskundig specialist Thamar Blok is gehouden te handelen conform de LVNG en RBCZ regelgeving.


UW PRIVACY:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

- Uw naam, adres en woonplaats

- uw geboortedatum

- de datum van de behandeling

- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

- de kosten van het consult

- uw zorgverzekeringsnummer


De cliënt of ouder verplicht zich middels het vragenlijst relevante informatie aan de LVNG natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.


Annuleren of verplaatsen van de afspraak kan enkel m.b.v. online afspraken via uw bevestigingsmail zodat wij op de geplande dag en tijd nog een andere patiënt(e) die op korte termijn gezien wil worden kunnen inplannen. Bij het niet komen opdagen zonder afmelding brengen we de geplande tijd in rekening.


Wat wordt er digitaal vastgelegd?

Register van verwerkingsactiviteiten.


Stap 1. Benoemen persoonsgegevens:

Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)

Geboortedatum van de cliënt(en)

Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

Bij minderjarige cliënten:

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

- Huisarts

- School van de minderjarige cliënt


Opmerking over het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens:

Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere gegevens genoemd.


Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij u zich op een wettelijke uitzondering kunt beroepen. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering geldt dus op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij RBCZ.


Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

- Godsdienst of levensovertuiging

- Gezondheid

- Zaken m.b.t. de seksualiteit

- Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.


Stap 2. de doeleinden vastleggen van de persoonsgegevens die worden verwerkt

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

5. Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Nog meer doelen van het cliëntendossier toevoegen:

Stap 3: Leg vast hoe de cliënt/patiënt geïnformeerd wordt:

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document. Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document.

Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen. Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe. 

Stap 4: Leg vast wie er daadwerkelijk werken met de cliëntdossiers?

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

Stap 5: vastleggen hoe u de beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers) heeft geregeld:

De praktijk is beveiligd met een alarm, waarvan ik de code heb. Niemand anders kan zonder mijn toestemming de praktijk betreden.

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.

Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord

Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Stap 6: Leg vast welke externe personen of bedrijven toegang hebben tot de persoonsgegevens en daarmee tot de groep verwerkers behoren waarmee u een verwerkersovereenkomst moet afsluiten.

Leveranciers waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten zijn:

PCWIN.nl (Web onderhoud)

R.Coppens Administratie & Fiscale Advisering B.V. (Accountant/Fiscalist)

Stap 7: Leg vast hoe u omgaat met datalekken

Toelichting op deze stap:

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het data lek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig data lek hebben.

Soms moeten zij het data lek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Wanneer moet u een data lek melden?

U hoeft een data lek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het data lek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor u niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en u hebt geen controle over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).

U hoeft de betrokkenen (de cliënten van wie u gegevens verwerkt) alleen te informeren als een data lek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

Ik heb de uitleg begrepen en zal er naar handelen. Ik geef aan met een kruisje of vinkje in het vierkant wat in mijn situatie van toepassing is.

Ik begrijp wanneer ik een data lek moet melden en zal daar naar handelen

Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een data lek is geweest

Onderstaand formulier wordt opgeslagen in dossier. Met ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de totale overeenkomst, zoals je dit met de afspraakbevestiging per mail hebt ontvangen. Deze overeenkomst is ook op de website gepubliceerd.

De LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut kan om privé redenen of ziekte onverwacht de afspraak verschuiven naar een ander moment in overleg met de cliënt. De LVNG natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

De LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt of ouder geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen. (zie tevens online afspraken).

De LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

Indien de hulpvrager tegen het advies in van de LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut de

Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

De LVNG Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.


Betalingswijze van de behandelingen geschieden per pin of contant na ieder consult.

De factuur krijgt u meteen mee.


Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut LVNG . www.lvng.nl


Aldus overeengekomen,

Delft, datum:

Handtekening Thamar Blok:

Naam Client: Geboortedatum Client:

Adresgegevens client:

Handtekening cliënt; Minderjarig? Handtekening ouder


Deze behandelovereenkomst ligt hier klaar om getekend te worden. Je hoeft deze niet mee te brengen.